Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางกุลปรียา  ไพบูลย์

นางกุลปรียา ไพบูลย์

แรงงานจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หลังใหม่ (ชั้น 3) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

อาสาสมัครแรงงาน

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี

สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ

ดูทั้งหมด

แรงงานนอกระบบ

การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ดูทั้งหมด

กลุ่มเปราะบาง

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP