Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อกำหนดใหม่ในการติดต่อองค์การประกันสังคมซาอุดิอาระเบีย (GOSI) ...

การรับสมัครคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2562 ...

การจัดงานวันดินโลก ปี 2562 ...

ปฏิญญาคุณธรรม สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ความดีที่อยากทำ ...

ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ...

TOP