Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ข้อมูลความรู้เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ ...

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกันตน เมื่อติดโควิด 19 (ATK พบผลเป็นบวก) เจอ ...

Mol-Thailand

นโยบายกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “สืบสาน รักษา ต่อยอด ...

TOP