Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

8 เมษายน 2564

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 เมษายน 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

10 เมษายน 2563

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

8 เมษายน 2563

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 มีนาคม 2563

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

16 มีนาคม 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี

24 มิถุนายน 2562

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ

24 มิถุนายน 2562
TOP