Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่องวันที่เผยแพร่

แบบ สขร 1 เดือน มี.ค. 64

8 เมษายน 2564

แบบ สขร 1 เดือน ก.พ. 64

8 เมษายน 2564

แบบ สขร 1 เดือน ม.ค. 64

8 เมษายน 2564

แบบ สขร 1 เดือน ต.ค. 63

8 เมษายน 2564

แบบ สขร 1 เดือน ธันวาคม 2563

8 มกราคม 2564

แบบ สขร 1 เดือน พฤศจิกายน 2563

8 มกราคม 2564

แบบ สขร 1 เดือน กันยายน 2563

8 มกราคม 2564

แบบ สขร 1 เดือน สิงหาคม 2563

8 มกราคม 2564

แบบ สขร 1 เดือน กรกฎาคม 2563

8 มกราคม 2564

แบบ สขร1 เดือน มิถุนายน 2563

7 มกราคม 2564

แบบ สขร1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 แบบ สขร 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 แบบ สขร 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 แบบ สขร 1 ประจำเดือน มกราคม 2563 แบบ สขร 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แบบ สขร 1 ประจำเดือน มีนาคม 2563 แบบ สขร 1 ประจำเดือน เมษายน 2563 แบบ สขร 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

30 มิถุนายน 2563

รายงานผลการดำเนินงาน (ผวจ.)

4 มิถุนายน 2563
TOP