Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

ข่าวกิจกรรม

แรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนเมืองที ...

โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปี ...

แรงงานจังหวัดสุรินทร์ ส่งชมรม TO BE NUMBER ONE ...

ตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ...

TOP