Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

คลายข้อสงสัยสิทธิของผู้ประกันตนต่างชาติ/ต่างด้าว

pll_content_description

คลายข้อสงสัยสิทธิของผู้ประกันตนต่างชาติ/ต่างด้าว❗️

ถาม 💬 :
ผู้ประกันตนต่างชาติ/ต่างด้าว ต้องยืนยันการมีชีวิตของบุตรไหม❓

ตอบ ✅ :
ผู้ประกันตนที่เป็นชาวต่างชาติ หรือ ต่างด้าว สามารถยื่นเรื่องยืนยันการมีชีวิตอยู่ของบุตร ทุกเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อรับเงินสงเคราะห์บุตร จำนวน800 บาท/คน/เดือน

🔺 หมายเหตุ: การยืนยันการมีชีวิตอยู่ของบุตร แนะนำให้ติดต่อสถานทูตของประเทศนั้นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เซ็นรับรองเอกสารและประทับตรา

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

TOP