Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

แรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมบูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์

pll_content_description

TOP