Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

แรงงานจังหวัดสุรินทร์ ออกตรวจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานเมียนมา ลาวและกัมพูชา ในเขตพื้นที่ อ.เมืองสุรินทร์

pll_content_description

TOP