Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

แบบฟอร์มการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

TOP