Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

สำนักแรงงานไทยในต่างประเทศ ต้องส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงานให้มีโอกาสได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้น

pll_content_description

“สำนักแรงงานไทยในต่างประเทศ ต้องส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงานให้มีโอกาสได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้น และมุ่งเน้นในเรื่องการคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วน พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ทักษะ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สูงขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานไทยในต่างประเทศ โดยให้ดำเนินงานขับเคลื่อนเชิงรุก และใช้เทคโนโลยี ปฏิบัติภารกิจร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต อย่างบูรณาการร่วมกัน”

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่อัครราชทูต
ที่ปรึกษา/กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) สำนักแรงงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
8 มกราคม 2563

TOP