Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครอง ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565

pll_content_description

TOP