Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่

pll_content_description

TOP