Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 200/2565 เรื่อง มาตรการการกักกันตัว สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม 2565

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

TOP