Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

แรงงานจังหวัดสุรินทร์ ประชุมร่วมกำกับติดตามการทำงานของคณะกรรมการความปลอดภัยและสวัสดิการพนักงาน และประชุมร่วมกำกับติดตามคณะทำงานการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ของบริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

pll_content_description

TOP