Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

เน้นย้ำ ให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนั

pll_content_description

TOP