Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา

pll_content_description

TOP