Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

สื่อเผยแพร่ความรู้ ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการเรื่องการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายและแผนปฏิบัติการเรื่องการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่สร้างความตระหนักรู้ดังนี้

 

TOP