Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานประกันสังคม ขยายระยะเวลาการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปี 2565

pll_content_description

สำนักงานประกันสังคม ขยายระยะเวลา‼️การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปี 2565✨

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39
ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ⚡️

เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเดิมในปี 2565 ให้บริการในช่วงระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565 นั้น คณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบให้

⏰ “ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565”

📍ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน โดยแนะนำให้ติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลของท่านก่อนเข้ารับบริการ กรณีสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บริการ สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคม โทรศัพท์ 0 2956 2500-10

TOP