Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

ข้อควรระวังในการจ้างแรงงานเด็กทำงาน

pll_content_description

ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง
กรณีที่มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นลูกจ้าง นายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน และแจ้งการสิ้นสุดการจ้างเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่เด็กออกจากงาน


#กระทรวงแรงงาน
#สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506

TOP