Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

กระทรวงแรงงานขอเชิญชวนนายจ้าง ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว

pll_content_description

กระทรวงแรงงานขอเชิญชวนนายจ้างที่ประสงค์จะต่ออายุให้กับลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ได้ลงทะเบียนขอรับบัญชีรายลูกจ้าง รีบพาลูกจ้างไปตรวจสุขภาพ และยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานผ่านทาง
http://e-workpermit.doe.go.th เพื่อเลือกวันนัดหมายพาลูกจ้างต่างด้าวมาขอรับ VISA และใบอนุญาตทำงานที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (oss)

TOP