Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางกุลปรียา ไพบูลย์

  นางกุลปรียา ไพบูลย์

  แรงงานจังหวัดสุรินทร์
  • นายยุทธนา จุฑาจันทร์

   นายยุทธนา จุฑาจันทร์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวปทุมวดี เพชรเมืองฟ้า

    นางสาวปทุมวดี เพชรเมืองฟ้า

    นักวิชาการแรงงาน
  • นางสาวขวัญตา เจริญผล

   นางสาวขวัญตา เจริญผล

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   • นางสาวปัณณพัฒน์ ปูรภาค

    นางสาวปัณณพัฒน์ ปูรภาค

    นักวิชาการแรงงาน
  • นางสาวเกษศิรินทร์ แสนกล้า

   นางสาวเกษศิรินทร์ แสนกล้า

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวพรพิมล ศรดอก

    นางสาวพรพิมล ศรดอก

    นักวิชาการแรงงาน
  • นายจักรกฤษณ์ ง่อยจันทร์

   นายจักรกฤษณ์ ง่อยจันทร์

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นายสหรัฐ เขียวหวาน

    นายสหรัฐ เขียวหวาน

    นักวิชาการแรงงาน
  • นางวัลภา ปริยานุรักษ์

   นางวัลภา ปริยานุรักษ์

   พนักงานธุรการ ส 4
   • นางสาวนันทกานต์ เจือจันทร์

    นางสาวนันทกานต์ เจือจันทร์

    นักวิชาการแรงงาน
  • นางสาวดวงใจ ธรรมชาติ

   นางสาวดวงใจ ธรรมชาติ

   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
   • นายบวรถิรนันท์ แก้วเกตุ

    นายบวรถิรนันท์ แก้วเกตุ

    นักวิชาการแรงงาน
  • นางสาวฐิติยา ยอดเพ็ชร

   นางสาวฐิติยา ยอดเพ็ชร

   เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์
  • นายสุรชัย สรภูมิ

   นายสุรชัย สรภูมิ

   พนักงานขับรถยนต์
  • นายอรุณ กิ่งจันทร์

   นายอรุณ กิ่งจันทร์

   พนักงานขับรถยนต์
  • นางสายชล บัวสาย

   นางสายชล บัวสาย

   พนักงานทำความสะอาด
TOP