Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางอรวรรณ หินตะ

  นางอรวรรณ หินตะ

  แรงงานจังหวัดสุรินทร์
  • นายยุทธนา จุฑาจันทร์

   นายยุทธนา จุฑาจันทร์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวขวัญตา เจริญผล

    นางสาวขวัญตา เจริญผล

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  • นางสาวเกษศิรินทร์ แสนกล้า

   นางสาวเกษศิรินทร์ แสนกล้า

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางวัลภา ปริยานุรักษ์

    นางวัลภา ปริยานุรักษ์

    พนักงานธุรการ ส 4
    • นางสาวฐิติยา ยอดเพ็ชร

     นางสาวฐิติยา ยอดเพ็ชร

     เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์
     • นายสุรชัย สรภูมิ

      นายสุรชัย สรภูมิ

      พนักงานขับรถยนต์
     • นายอรุณ กิ่งจันทร์

      นายอรุณ กิ่งจันทร์

      พนักงานขับรถยนต์
     • นางสายชล บัวสาย

      นางสายชล บัวสาย

      พนักงานทำความสะอาด
  • นายจักรกฤษณ์ ง่อยจันทร์

   นายจักรกฤษณ์ ง่อยจันทร์

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางสาวดวงใจ ธรรมชาติ

    นางสาวดวงใจ ธรรมชาติ

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
TOP