Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  9  ตุลาคม  2545  กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีราชการบริหารส่วนภูมิภาค  คือ  สำนักงานแรงงานจังหวัด  ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

( 1 )  กำกับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด

( 2 )  ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์  งานนโยบายและแผน  งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

( 3 )  ประสานดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

( 4 )  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

16
TOP