สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

         วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรน์เอ โรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 

********************************