ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

**********************************