สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานตามโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวกานต์กมล  ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมอาสาสมัครแรงงานตามโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรน์เอ โรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

*****************************************