อาสาสมัครแรงงาน

 

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุรินทร์

 

  

ว่าที่ ร.อ.คมกฤช  จรัสแสงสกุล

ประธาน

แกนนำ อ.เมือง

 

 

นายทวีศักดิ์  พิศเพ็ง

รองประธาน

แกนนำ อ.สนม

 

                                                                   

                 นายณรงค์  จินดาวงษ์                        นายคำมิ่ง  มุมทอง

                ที่ปรึกษา                                                                       เลขานุการ

             แกนนำ อ.สังขะ                          แกนนำ อ.ศีขรภูมิ

 

                                                                 

      นายไชยา  ปานเพชร                            นายสมศรี  แย้มคล้าย                           นางกัลยวรรธน์  ศรีน้อย

       แกนนำ อ.ชุมพลบุรี                            แกนนำ อ.โนนนารายณ์                              แกนนำ อ.กาบเชิง

 

                                                                   

    นางสุขสันต์  เหมือนงาม                       นางนกน้อย  อินทร์สำราญ                        นายชนินทร์  สอนงาม

    แกนนำ อ.เขวาสินรินทร์                           แกนนำ อ.จอมพระ                                     แกนนำ อ.บัวเชด

 

                                                                

   นายบุญญฤทธิ์  เพียรเสมอ                 นายสุรเชษฐ์  อรรคเศรษฐัง                            นายเมือง  จินพละ

        แกนนำ อ.รัตนบุรี                                  แกนนำ อ.ลำดวน                                 แกนนำ อ.สำโรงทาบ

 

 

 

 

   นายสุวรรณ  วงษ์วาสน์          นางจันทนา  ศรีจันแปลง        นายวิเชียร  สุขล้น            นายพราม  สายยศ

       แกนนำ อ.ท่าตูม                    แกนนำ อ.ปราสาท            แกนนำ อ.ศรีณรงค์        แกนนำ อ.พนมดงรัก

 

 ***หมายเหตุ : คลิ๊กที่รูปแกนนำเพื่อดูรายชื่ออาสาสมัครแรงงานแต่ละอำเภอ