สถานการณ์แรงงานด้านจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาส 3 ปี 2558