โครงสร้างบุคคลากร

                                                 

 

 

บุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ 

 

 

 

   

 นางอรวรรณ  หินตะ

แรงงานจังหวัดสุรินทร์

 

  

นางสาวอรนุช  จันทรชิต

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

   

 

 

 

 

 

 

 

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  

  

  

นายยุทธนา  จุฑาจันทร์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

นางสาวลดาวัลย์ รัมพณีนิล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางวัลภา ปริยานุรักษ์ 

พนักงานธุรการ ส.3

 

 

นางสาวดวงใจ  ธรรมชาติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น    

 

  

นายสุรชัย  สรภูมิ 

พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายอรุณ  กิ่งจันทร์ 

พนักงานขับรถยนต์

 

   

นางสาวฐิติยา  ยอดเพ็ชร 

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน