โครงสร้างบุคคลากร

                                                 

 

 

บุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แรงงานจังหวัดสุรินทร์

 

  

นางสาวอรนุช  จันทรชิต

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

   

นายอำนาจ  เข็มเพชร

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  

  

  

นายยุทธนา  จุฑาจันทร์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

นางสาวลดาวัลย์ รัมพณีนิล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางวัลภา ปริยานุรักษ์ 

พนักงานธุรการ ส.3

 

 

นางสาวดวงใจ  ธรรมชาติ

นักวิชาการแรงงาน    

 

  

นายสุรชัย  สรภูมิ 

พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายอรุณ  กิ่งจันทร์ 

พนักงานขับรถยนต์

 

   

นางสาวฐิติยา  ยอดเพ็ชร 

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน