สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

Syndicate content

แบบสอบถามรายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน

 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ สรจ.